JavaScript 簡單的輸入驗證


javascript簡單的輸入驗證 (正則表達式驗證)

1、是否為空

function isempty(v) {
return !((v == null) || (v.length == 0) || /^\s+$/.test(v));
}

2、是否數字

function isnumber(v) {
return (!isNaN(v) && !/^\s+$/.test(v));
}

3、是否英文

function isenglish(v) {
return /^[a-zA-Z]+$/.test(v);
}

4、是否漢字

function ischinese(v) {
return /^[\u4e00-\u9fa5]+$/.test(v);
}

5、是否字母數字或漢字

function isennumcn(v){
 return /^[\u4e00-\u9fa5-a-zA-Z-0-9]+$/.test(v);
}

6、是否郵件地址

function isemail(v){
 return /\w{1,}[@][\w\-]{1,}([.]([\w\-]{1,})){1,3}$/.test(v);
}

7、是否電話號碼

function isphone(v){
 return /^((0[1-9]{3})?(0[12][0-9])?[-])?\d{6,8}$/.test(v);
}

8、是否手機

function ismobilephone(v){
 return /(^0?[1][35][0-9]{9}$)/.test(v);
}

9、是否郵編

function iszip(v){
 return /^[1-9]\d{5}$/.test(v);
}

10、是否 url

function isUrl(v) {
 return    /^(http|https|ftp):\/\/(([A-Z0-9][A-Z0-9_-]*)(\.[A-Z0-9][A-Z0-9_-]*)+)(:(\d+))?\/?/.test(v)
}